loading...
Při nákupu nad 1000 Kč doprava zdarma
Obsah košíku > Doprava a platba > Doručovací údaje > Rekapitulace objednávky
KOŠÍK JE PRÁZDNÝ
0 Kč

Způsob dopravy

Způsob platby

Fakturační údaje

Kontaktní údaje

Firemní údaje

V případě, že nakupujete na firmu, vyplňte firemní údaje:

Doručovací adresa

V případě, že chcete zásilku odeslat na jinou adresu, vyplňte doručovací údaje níže:

Způsob dopravy

Způsob platby

Cena celkem

0,-

Fakturační údaje

Doručovací adresa

Kontaktní údaje

Firemní údaje


Tabulka velikostí

VELIKOST
ŠÍŘKA
DÉLKA
128 (7-8 let)
43cm
55cm
S
51cm
71cm
M
54cm
73cm
L
57cm
76cm
XL
60cm
78cm

Kontakt

Kontaktní osoba

Daniel Kohout

IČO: 04137329

Kontaktní informace

Tel.: 607 933 730

Email: info@om-shop.cz

Web: www.om-shop.cz nebo www.obstaclemovement.cz

Všeobecné obchodní podmínky Obstacle Movement účinné od 5.11.2017

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup zboží spotřebitelem v internetovém obchodě provozovaném na webových stránkách www.om-shop.cz (dále jen „webové stránky“), jehož provozovatelem je Daniel Kohout, bydlištěm: 17.Listopadu 1385, 29301 Mladá Boleslav. Všeobecné obchodní podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou součástí kupní smlouvy.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Kupujícím se pro účely těchto všeobecných smluvních podmínek rozumí pouze spotřebitel.

1.2 Spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.3 Nabídka je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.

1.4 Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.

1.5 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, které při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy vzniknou (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kontaktní údaje, údaje o prodávajícím

2.1 Jméno: Daniel Kohout
Kontaktní adresa: 17.Listopadu 1385, 29301 Mladá Boleslav
IČ: 04137329
Telefon: 607 933 730 (Daniel Kohout)
Email: info@om-shop.cz
Hlavní předmět podnikání: Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
Obory činnosti: zprostředkování obchodu a služeb, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů,

2.2 Dohled nad činností prodávajícího, tzv. živnostenskou kontrolu vykonává podle § 60a živnostenského zákona Magistrát města Mladá Boleslav, Správní odbor a obecní živnostenský úřad, Staroměstské nám. 69, Mladá Boleslav.

3. Informace o smluvních podmínkách, uzavření smlouvy

3.1 Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

3.2 Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny na webových stránkách www.om-shop.cz .

3.3 Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

3.4 Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne. Prodávající zároveň nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak.

3.5 Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

3.6 Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce, v tomto jazyce bude prodávající se spotřebitelem za trvání závazku jednat a v tomto jazyce poskytuje prodávající smluvní podmínky a další údaje.

3.7 Údaje poskytnuté v těchto všeobecných smluvních podmínkách a v nabídce kupujícího na uzavření kupní smlouvy zůstávají v platnosti nejméně do doby uzavření kupní smlouvy.

3.8 Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

3.9 Kupující má možnost zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky vždy předtím, než postoupí k dalšímu kroku objednávky.

3.10 Kupující výslovně přijetím nabídky prodávajícího na uzavření kupní smlouvy potvrzuje, že byl seznámen s obsahem těchto všeobecných smluvních podmínek, že s nimi souhlasí a přistupuje k nim a že souhlasí též s tím, že mu všechny údaje byly zpřístupněny a sděleny prostřednictvím webových stránek prodávajícího.

4. Doručování zboží, platební podmínky

4.1 V případě poškození zásilky doporučuje prodávající kupujícímu sepsat s dopravcem zápis o škodě.

4.2 Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, předá prodávající kupujícímu ihned při převzetí zboží, v případě technického problému na straně prodávajícího nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím.

4.3 Cenu dopravy, způsob úhrady kupní ceny a způsob doručení určí kupující při objednávce zboží.

4.4 Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně emailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí prodat.

4.5 Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

5. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

5.1 U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

5.2 Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

5.3 Odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá v písemné formě ve 14 denní lhůtě. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

5.4 Prodávající není povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5 Jestliže kupující spotřebitel zvolil při vracení zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující spotřebitel.

5.6 Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

5.7 Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby a u smluv o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost.

6. Práva a povinnosti z vadného plnění

6.1 Pokud má převzaté zboží v době, kdy kupující věc převzal nedostatky (např. nemá sjednané nebo očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

6.2 Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

6.3 Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

6.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.5 Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

6.6 Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6.7 Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

6.8 V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
bezplatné odstranění vady opravou;
přiměřenou slevu z kupní ceny,
vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

6.9 U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.10 Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

6.11 Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

6.12 Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je kupující povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil.

6.13 Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

6.14 Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

6.15 Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní.

6.16 Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

6.17 Reklamaci kupujícího spotřebitele, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

6.18 Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

6.19 Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

6.20 Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

6.21 U oprávněné reklamace náleží kupujícímu spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.2 Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy.

8. Řešení sporů

8.1 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

8.2 Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

8.3 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

8.4 Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

8.5 Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

8.6 Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

9. Ostatní

9.1 V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, nebo množství zboží, které není obvyklé, může být ze strany prodávajícího požadována úhrada zálohy. Prodávající se zavazuje o požadavku zálohové platby informovat kupujícího neprodleně.

9.2 Dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, je kupující povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. Pokud nedojde k navrácení ze strany kupujícího, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

9.3 Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající získal sám, od výrobce či svého dodavatele.

9.4 Stížnosti a připomínky kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může zákazník u kupujícího uplatnit. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s platnými právními předpisy.

9.5 V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresy kupujícího uvedené v objednávce.

9.6 Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

9.7 Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

9.8 Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

V případě dotazů se na nás můžete obrátit na adrese info@om-shop.cz

Dej svému životu nový směr!

Každý z nás touží po svobodě, pohybu a jedinečném stylu. Proto vám představujeme značku Obstacle Movement. Založili ji vrcholoví sportovci, kteří tvrdě trénují a jdou si za svým snem! Značka se zrodila pro ty, kteří od svého života očekávají maximum a chtějí žít naplno! Proto pro tebe přinášíme kvalitní oblečení z České republiky, vhodné především pro volnočasovou aktivitu.

crown icon Česká kvalita
delivery icon Nad 1000 Kč doprava ZDARMA
clock icon Odeslání do 2 pracovních dnů

Zboží přidáno do košíku
již nezobrazovat